Kon Gati Brijnath Ab Meri Kon Gati Brijnath

Kon Gati Brijnath Ab Meri Kon Gati Brijnath

Kon Gati Brijnath Ab Meri Kon Gati Brijnath

कोण गती ब्रिजनाथ अब मोरी कोण गती ब्रिजनाथ

कोण गती ब्रिजनाथ । अब मोरी कोण गती ब्रिजनाथ ॥ध्रु०॥

भजनबिमुख अरु स्मरत नही । फिरत विषया साथ ॥१॥

हूं पतीत अपराधी पूरन । आचरु कर्म विकार ॥२॥

काम क्रोध अरु लाभ । चित्रवत नाथ तुमही ॥३॥

विकार अब चरण सरण लपटाणो । राखीलो महाराज ॥४॥

सूरदास प्रभु पतीतपावन । सरनको ब्रीद संभार ॥५॥

– Surdas

Leave Your Comment

107 queries in 3.714 seconds.